اخبار

بازدید از اداره کل اتباع وامور مهاجرین خارجی

جناب آقای تجلیلی مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی به همراه معاون این دفتر، از بخش های مختلف اداره کل اتباع وامور مهاجرین خارجی ،بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، ضمن دیدار با جناب آقای داوودی مدیر کل محترم اتباع ، به بحث و بررسی موضوعات مختلف و پیگیری نحوه مستندسازی املاک تبادل نظر نمودند.

اتباع

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۷