روند مدیریت عملکرد

1- ارزیابی عملکرد دفاتر ستادی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداریها

- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری .

- درخواست معرفی رابط ارزیابی از دفاتر ، فرمانداریها و بخشداری ها .

- آموزش به رابطین ارزیابی دفاتر ستادی و فرمانداری ها و بخشداری ها .

- اعلام شاخص های ارزیابی ارسال شده توسط وزارت کشور به رابطین جهت تکمیل شاخص ها و ثبت مستندات در سامانه ارزیابی وزارت کشور در مهلت مقرر .

- بررسی مستندات و رویت جداول تکمیل شده دفاتر ، فرمانداریها و بخشداریها .

- امتیاز دهی به دفاتر ستادی ، فرمانداری ها و بخشداری ها .

2-  ارزیابی عملکرد دفتر بازرسی عملکرد و امور حقوقی .

- انجام ارزیابی عملکرد دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی .

3- ارزیابی عملکرد سامد دستگاه های اجرایی استان

- بررسی و رویت جداول تکمیل شده دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد سامد .

- امتیاز دهی به دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد سامد دستگاه .


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵