روند انجام امور واحد حقوقی

روند انجام امور واحد حقوقی :

1 – تنظیم و بررسی متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه :
- پس از وصول متن پیش نویس قرادادها ، مفاد آن به لحاظ شکلی توسط کارشناسان حقوقی دفتر بررسی می گردد تا ضمن رعایت صرفه و صلاح دولت با قوانین و مقررات موضوعه نیز منطبق باشد و در صورت نیاز ، نسبت به اصلاح مندرجات اقدام و پس از تائید به مقامات ذیربط اعاده می گردد .
- در سایر موارد بنا به اعلام مدیران مربوطه ، پیرامون موضوعات اعلامی متن پیش نویس قراردادها با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در اختیار قرار داده می شود .

2 – طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و واحدهای تابعه و دفاع از آنها در مراجع قضایی :

- در صورت اعلام مدیران واحدهای مربوطه مبنی بر تضییع حق و حقوق دستگاه ، موضوع توسط کارشناسان حقوقی دفتر بررسی و به تناسب موضوع دادخواست و یا شکوائیه تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم و تا حصول نتیجه پیگیری می گردد .
- در خصوص دادخواست ها و شکوائیه های واصله از مراجع قضایی به طرفیت استانداری و واحدهای تابعه ، کارشناسان با رعایت مواعد قانونی ، لایحه دفاعیه تنظیم و در جلسات مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها نیز حاضر می شوند .

3 – معاضدت قضایی :
-در صورت اعلام مدیران و کارشناسان استانداری و واحدهای تابعه مبنی بر طرح دعوی و یا دفاع از آنها در مراجع قضایی اداری و محاسباتی چنانچه موضوع در ارتباط با وظایف اداری آنها بوده باشد ، به نحو مقتضی معاضدت خواهند شد .

4 – انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروه استانی رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی :
-جهت رفع اختلاف دستگاههای اجرایی برابر آیین نامه (( چگونگی رفع اختلاف فیمابین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 و شیوه نامه رسیدگی اقدام می گردد .

5- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان :
-به منظور ایجاد و تقویت زیرساختها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی دستگاههای استانی در تصمیم سازی و تحقق اهداف مقرر در قوانین و مقررات و در چارچوب دستورالعمل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ، شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای استانی به ترتیب مقرر در شیوه نامه یادشده اقدام می نمایند .


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶