پرسشهای متداول

پرسشهای متداول به همراه پاسخ :

1 در مواردی که یکی از طرفین اختلاف استانداری یا واحدهای تابعه استانداری باشد مرجع صالح رفع اختلاف چه کسی خواهد بود ؟

پاسخ :

از آنجا که در اجرای آئین نامه مربوطه ، رسیدگی غیر قضایی و به نحو تعامل دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه ملاک عمل می باشد ، توجهاً به اینکه مراجع رسیدگی پیش بینی شده در آئین نامه مزبور از جمله استانداری ها ، فارغ از وابستگی دستگاهی ، خود به نحو مستقل عمل می نمایند ، لذا رسیدگی به اختلافات دستگاههای استانی با استانداری و یا واحدهای تابعه استانداری نیز از طریق مرجع رسیدگی مستقر در استانداری ها صورت می گیرد .


2 آیا اختلافات مربوط به شهرداریها  مشمول آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی می باشد ؟

پاسخ :

هر چند شهرداری ها به لحاظ اینکه نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از جهت عنوان جزء دستگاههای موضوع بند ((الف)) ماده (1) آئین نامه مزبور نمی باشند اما از این حیث که شهرداری ها در انجام بخشی از وظایف و تکالیف خود ناگزیر از هماهنگی با وزارت کشور و استانداریها می باشند و از طرفی اجرای آئین نامه یادشده بر مبنای رسیدگی غیر قضایی و به نحو تعامل دستگاهها استوار می باشد . لذا با توجه به اطلاق عنوان دستگاههای اجرایی در بند ((د)) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه همچنین با توجه به ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری این امر نافی رسیدگی مراجع حل اختلاف موضوع آئین نامه مزبور به اختلافات شهرداری ها با دستگاههای اجرایی بویژه در مواردی که طرفین اختلاف بر رسیدگی به نحو موصوف موافقت دارند و یا حسب ارجاع مراجع قضایی ، مرجع حل اختلاف وارد رسیدگی می شود ، نمی باشد .


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶