چگونگی انجام بازرسی

بازرسی های انجام شده توسط این دفتر به دو نوع موردی و دوره ای تقسیم می گردد.

الف -بازرسی موردی :  اگر شکایتی در خصوص نارضایتی فرد یا دستگاهی، از واحد یا دستگاه اجرایی در استان به این دفتر واصل شود،‌ بازرسین این دفتر در پی رسیدگی به آن اقدام خواهند نمود.

الف -بازرسی دوره ای :  شامل بازرسی از کلیه ی دستگاههای اجرایی ، فرمانداری ها ، بخشداری ها و شهرداری ها که حداقل دو بار در سال توسط بازرسین این دفتر انجام می گیرید.


 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴