وظایف بازرسی

- رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده

- رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها

- نظارت بر کار بازرسان تحت سرپرستی

- تنظیم برنامه های مختلف بازرسی اعم از دوره ای ، موردی و ارزیابی

انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت و اجرای برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و یا مالی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

- تهیه گزارشات لازم و تقدیم آن به مقام مافوق

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴