معرفی کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

شماره تماس

1

رویا رضایی

معاونت ارتباطات مردمی(سامد)

31127702

2

علی کیخایی

معاونت بازرسی و مدیریت عملکرد

31127779

3

علی سرابندی

معاونت حقوقی

31127730

4

نعیم نصری

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

31127781

5

مهدی چهکندی

رئیس گروه حقوقی

31127770

6

زهرا مشهدی بندانی

مسئول دفتر مدیر

31127626

7

پیمان افشین فر

مسئول دفتر مدیر

31127673

8

لیلا پیری

کارشناس بازرسی

31127701

9

وجیهه نیک بخت

کارشناس بازرسی

31127701

10

مجتبی نادری

کارشناس سامد

31127791

11

معصومه السادات خوشدل هاشمی

کارشناس سامد

31127753

12

طاهره مرادقلی

کارشناس بازرسی

31127770

13

حمید نظری

کارشناس بازرسی

31127781

14

احمد فرزانفر

کارشناس بازرسی

31127751

15

اسحاق ذورقی ژاله

کارشناس بازرسی

31127751

16

نجف فائزی

کارشناس بازرسی

31127779