ارتباط با مدیر

آدرس ایمیل :

bazrasi@sbportal.ir

مدیرکل دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

جناب آقای سعید تجلیلی